Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Klauzula informacyjna dla Klientów

SUMEL GROUP sp. z o.o. Wrocław

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenia i ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 116, s 1) (dalej RODO), informujemy, że:

 

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest:
  SUMEL GROUP sp. z o. o.
  54-105 Wrocław, ul. Potokowa 51

  NIP: 894-309-54-61 REGON: 366469495 KRS: 0000897052
  dane kontaktowe:
  tel. 71 353 75 30,  tel. 71 356 80 03,  mail: sumel@sumel.pl,  www.sumel.pl
   
 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane w związku z przygotowaniem i wykonywaniem umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, oraz realizacji przez Administratora Danych Osobowych obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
   
 3. Dobrowolność podania danych osobowych
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia umowy. Odbiorcą danych osobowych mogą być tylko podmioty współpracujące z Administratorem, np. utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, wykonujące rozliczenia podatkowe i uprawnione organy państwowe.
   
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 5. Czas przetwarzania danych
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania zawartej umowy, a po jej zakończeniu, okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa oraz konieczny do zabezpieczenia albo dochodzenia ewentualnych roszczeń dotyczących zrealizowanej umowy.

  Jako Administrator Danych Osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych, które są przez nas przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych.

   

 

 

Prezes Zarządu